Công nhận tốt nghiệp

Công nhận và không công nhận tốt nghiệp lần 1 năm 2016

31 Tháng Tám 2016 03:21 SA

CN và không CN tốt nghiệp lần 1 khối Cao đẳng, Trung cấp của hệ VLVH (06 file -file1)

CN và không CN tốt nghiệp lần 1 hệ Cao đẳng chính quy (01 file -file2)

CN và không CN tốt nghiệp lần 1 hệ Trung cấp chính quy năm 2016 (06 file -file3)

Top