Công nhận tốt nghiệp

Danh sách công nhận tốt nghiệp tháng 3/2019

26 Tháng Ba 2019 01:49 CH

Thông báo danh sách công nhận tốt nghiệp tháng 03/2019

1. Cao đẳng chính quy (2015-2018)

2. Cao đẳng Liên thông vừa làm vừa học (2016-2018)

3. Y sĩ định hướng Y học Cổ truyền 20A.

4. Y sĩ định hướng Y học Dự phòng 20B.

5. Y sĩ định hướng Y học Dự phòng 19B1 (Thi lại)

6. Y sĩ định hướng Y học Dự phòng 18B2 (Thi lại)

Top