Đào tạo ngắn hạn

Chiêu sinh các lớp ngắn hạn Cấp cứu - sản nhi, Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa, lớp Người đỡ đẻ có kỹ năng, Thực hành bán thuốc lẻ

25 Tháng Mười Một 2015 08:43 SA

Chiêu sinh lớp Cấp cứu - Sản nhi khóa 01

Chiêu sinh lớp Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa khóa 01

Chiêu sinh lớp Người đỡ đẻ có kỹ năng khóa 01

Chiêu sinh lớp Kỹ năng thực hành bán lẻ thuốc khóa 01

Top