Thursday, Nov 27th

Last update04:29:41 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Dư kiến lịch giảng tuần 14 14-15 Le Thanh Hoan 1210
2 ĐC L2 Lịch giảng tuần 13 14-15 Le Thanh Hoan 454
3 ĐC L1 Lịch giảng tuần 13 14-15 Le Thanh Hoan 1033
4 Lịch giảng tuần 13 14-15 Le Thanh Hoan 1735
5 ĐC L1 Lịch giảng tuần 12 14-15 Le Thanh Hoan 1229
6 Dự kiến lịch giảng tuần 13 14-15 Le Thanh Hoan 2735
7 Lịch giảng tuần 12 14-15 Le Thanh Hoan 2969
8 Dư kiến lịch giảng tuần 12 14-15 Le Thanh Hoan 2279
9 Lịch giảng tuần 11 14-15 Le Thanh Hoan 2589
10 Dư kiến lịch giảng tuần 11 14-15 Le Thanh Hoan 2280
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng