Giới thiệu chung

Tầm nhìn - Sứ mệnh của Trường

Sứ mệnh của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai là nơi đào tạo và đào tạo liên tục đội ngũ cán bộ y tế có trình độ Cao đẳng Y tế đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao, cao dang y te dong nai góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trong tỉnh Đồng Nai nói riêng, cả nước nói chung phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai không ngừng phát triển các nguồn lực để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng các ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội, đưa nhà trường trở thành trường Đại học về lĩnh vực y tế ngang tầm với các trường trong cả nước, có sự giao lưu và hợp tác Quốc tế.

Top