Khoa Y

Bộ môn Y học cổ truyền

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai được thành lập thì Bộ môn Y học cổ truyền cũng bắt đầu hình thành từ ngày 31/5/2007. Hiện tại Bộ môn có 3 giảng viên cơ hữu là Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền.

- Chủ nhiệm bộ môn: BSCKI Lê Kim Hương.

- Nhiệm vụ chính của Bộ môn là giảng dạy chuyên ngành Y học cổ truyền cho các lớp Y sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền, các ngành học Cao đẳng, Trung cấp của trường có học phần Y học cổ truyền.

- Tương lai Bộ môn tiếp tục cùng Nhà trường đào tạo Cán bộ Y tế có chất lượng chuyên ngành Y học cổ truyền và đào tạo các lớp chứng chỉ ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

 

Top