Wednesday, Apr 26th

Last update07:10:31 PM GMT

Bộ môn Chính trị - Pháp luật

  • PDF.

Bộ môn Chính trị - Pháp luật

Chủ nhiệm Bộ môn : Thạc sĩ Trần Hạnh

Danh sách giáo viên trong Bộ môn :

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Trần Hạnh

Thạc sĩ

Chủ nhiệm BM

2

Nguyễn Thị Thư

Cử nhân

Giáo viên

3

Trần Thị Thục Anh

Thạc sĩ

Giáo viên

 Hoàng Thị Thu Hòa

Thạc sĩ

 Giáo viên


You are here Khoa Khoa Học Cơ Bản BM Chính trị - Pháp luật