Wednesday, Apr 26th

Last update07:10:31 PM GMT

Bộ môn GDTC-GDQP

  • PDF.

Bộ môn Giáo dục thể chất- Giáo dục Quốc phòng

Chủ nhiệm Bộ môn : Thầy Huỳnh Sơn Hùng

Danh sách giáo viên trong Bộ môn:

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Huỳnh Sơn Hùng

Cử nhân

Phó Khoa - Chủ nhiệm BM

2

Lê Mạnh Hùng

Thạc sĩ

Giáo viên

3

Nguyễn Văn Minh

Thạc sĩ

Giáo viên


You are here Khoa Khoa Học Cơ Bản BM GDTC - GDQP