Wednesday, Apr 26th

Last update07:10:31 PM GMT

Bộ môn Y Lâm Sàng

  • PDF.

1. Danh sách giáo viên trong bộ môn Y lâm sàng : 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Phạm Thị Lưu Luyến

BSCKI

Giáo viên

2

Đặng Trần Anh Khoa

Đại học

Giáo viên

3

Lê Mạnh Chiến

Đại học

Giáo viên

4

Chu Thy Ngân

Đại học

Giáo viên

5

Khổng Thị Thu Thảo

Đại học

Giáo viên

6

Khổng Trần Trí

Đại học

Giáo viên

7

Phan Thái Tân

Đại học

Giáo viên

8

Nguyễn Thị Phương Linh

Đại học

Giáo viên

9

Ninh Long Tài

Cao đẳng

Giáo viên

You are here Khoa Khoa Y BM Y Lâm Sàng