Phòng ban

Phòng Tổ chức - Hành chính

Ra đời cùng với sự  thành lập trường, Phòng đã tham mưu cho Ban Giám Hiệu về công tác nhân sự, xây dựng quy chế làm việc và về quản lý nói chung.

Qua 35 năm phấn đấu và trưởng thành, đội ngũ cán bộ viên chức của Phòng luôn năng động, sáng tạo đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của công tác tổ chức hành chính quản trị. Hàng năm Phòng đã thực hiện một khối lượng công việc đáng kể về quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, sửa chữa nâng cấp cơ sở và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.
Hiện tại nhân sự Phòng gồm 14 cán bộ viên chức: 05 nữ, 05 nam.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám Hiệu về qui hoạch cán bộ và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi tuyển công chức. Đề xuất với Ban Giám Hiệu về Tổ chức bộ máy của trường.

- Xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng theo luật thi đua khen thưởng. Thực hiện các chế độ về thi đua khen thưởng kịp thời đúng đối tượng.

- Đảm bảo tốt công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo.

2. Kết quả thi đua:

- Năm 2007, 2008, 2009, 2010 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chứng nhận Tập thể Lao động xuất sắc.

- Năm 2008. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đơn vị có Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

- Năm 2010: Được tặng bằng khen của thủ Tướng chính phủ đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 – 2009.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám Hiệu về qui hoạch cán bộ và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi tuyển công chức. Đề xuất với Ban Giám Hiệu về Tổ chức bộ máy của trường.

- Xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng theo luật thi đua khen thưởng. Thực hiện các chế độ về thi đua khen thưởng kịp thời đúng đối tượng.

- Đảm bảo tốt công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo.

Điện thoại : 02513.881390 - Fax : 02513.887195

Top