Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Phòng Khảo Thí -ĐBCL-NCKH-HTQT

  • PDF.
Danh sách cán bộ phòng :

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Trịnh Hồng Minh

Thạc sĩ

Trưởng Phòng

2

Lê Thị Kim Lượng

Đại học

Giáo viên

3

Nguyễn Bình Trọng

Thạc sĩ

Giáo viên

4

Võ Quang Tĩnh

Thạc sĩ

Giáo viên

5

Lai Quốc Hưng

Đại học

Cán bộOlder news items:

You are here Phòng Ban Phòng Khảo thí-ĐBCL-NCKH-HTQT