Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Phòng Tài chính - Kế toán

  • PDF.

1. Chức năng:
Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán đúng thông tư, nghị định của Nhà nước ban hành.

2. Nhiệm vụ:
- Hàng năm, lập dự toán thu chi ngân sách và hoạt động có thu  gửi  sở Tài chính, sở GDĐT theo đúng mẫu quy định.
- Hàng năm, hàng quý lập báo cáo quyết toán tài chính nộp sở Tài chính theo đúng luật NS.
- Lập kế hoạch tài chính chi tiết từng quý, năm trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện.
- Tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo thống kê và phân tích hoạt động kinh tế trong Nhà trường.
- Quản lý toàn bộ các nguồn thu, chi từ ngân sách và các nguồn thu khác đúng với chế độ hiện hành nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- Phối hợp với các phòng chức năng giải quyết đúng chế độ, chính sách tài chính cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh - sinh viên trong Nhà trường.
- Phổ biến hướng dẫn kịp thời các chế độ chính sách tài chính - Thực hiện báo cáo công khai tài chính theo quy định hiện hành và  lập quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị có sự thống nhất giữa Cấp ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn hể CBVC trong nhà trường.
3. Thành tích đạt được:
- Từ năm 2001 đến năm 2008: Phòng Tài chính Kế toán đều đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.
- Năm 2009, năm 2010: Phòng Tài chính Kế toán được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.
- Năm 2010: Chủ  Tịch UBND Tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất  sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010”.

4. Danh sách cán bộ phòng :

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thu

Cử nhân kinh tế

Kế toán Trưởng

2

Nguyễn Thị Luân

Trung Cấp

Cán bộ

3

Bùi Thị Hương Mai

Cử nhân kinh tế

Cán bộ

4

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Cử nhân kinh tế

Cán bộ

5

Nguyễn Ngọc Linh

Cử nhân kinh tế

Cán bộ

6

Hoàng Thị Hoa

Đại học

Cán bộ

Điện thoại: 0612.211.150 - 0613.881.390


Newer news items:
Older news items:

You are here Phòng Ban Phòng Tài chính - Kế toán