Thông báo

Thông báo lịch thi tốt nghiệp năm 2017

27 Tháng Sáu 2017 04:34 CH

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 Trường CĐYT Đồng Nai.

Phòng Đào tạo thông báo đến HSSV lịch thi tốt nghiệp năm 2017 như sau:

I. CÁC LỚP TỐT NGHIỆP:

1. Cao đẳng chính quy (2014 – 2017):

 • Ngành Điều dưỡng khóa 8.
 • Ngành Dược, Hộ sinh, Vật lý trị liệu khóa 5.
 • Ngành Xét nghiệm khóa 3.

2. Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học (2015 – 2017):

 • Ngành Điều dưỡng khóa 7.
 • Ngành Dược, Hộ sinh khóa 4.

3. Trung cấp chính quy (2015 – 2017):

 • Ngành Điều dưỡng khóa 29.
 • Ngành Dược sĩ khóa 14.
 • Ngành Vật lý trị liệu khóa 8.
 • Ngành Y sĩ khóa 19.
 • Ngành Xét nghiệm khóa 2.

4. Trung cấp vừa làm vừa học (2015 – 2017):

 • Ngành Dược sĩ khóa 14.

II. PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI:

 • Nội dung: Phổ biến quy chế - lịch thi tốt nghiệp – công bố danh sách học sinh sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
 • Thời gian: 8 giờ sáng thứ 2 ngày 31/7/2017.
 • Địa điểm: Phòng Hội trường đa năng.

III. LỊCH THI TỐT NGHIỆP:

1. Lịch thi chính trị: 120 phút

 • Khối Cao đẳng chính qui và liên thông vừa làm vừa học

           + Thời gian thi: Sáng thứ 3 (01/8/2017)

 • Khối Trung cấp chính qui và vừa làm vừa học

           + Thời gian thi: Chiều thứ 3 (01/8/2017)

2. Lịch thi Lý thuyết chuyên môn tổng hợp: 90 phút

 • Khối Cao đẳng chính qui và liên thông vừa làm vừa học

           + Thời gian thi: Sáng thứ 2 (14/8/2017)

 • Khối Trung cấp chính qui và vừa làm vừa học

           + Thời gian thi: Chiều thứ 2 (14/8/2017)

3. Lịch thi thực hành tại Bệnh viện và Trường:

           + Thời gian thi tại bệnh viện: sáng 6 giờ

           + Thời gian thi tại trường: sáng 7 giờ và chiều 12 giờ 45

NGÀNH

BỆNH VIỆN

TRƯỜNG

GHI CHÚ

CĐ Điều dưỡng CQ

Sáng 02/8/2017

Chiều 07/8, ngày 08/8 và 09/8

 

TC Điều dưỡng

Sáng 07/8

 

CĐ Hộ sinh LT VLVH

Ngày 04/8

 

CĐ Vật lý trị liệu CQ

(Nhóm 1)

Chiều 07/8 và ngày 08,09/8

Theo STT từ 1 đến 23

TC Vật lý trị liệu

Sáng 07/8

 

CĐ Điều dưỡng LT VLVH

Sáng 03/8/2017

Ngày 04/8 và sáng 05/8

 

CĐ Hộ sinh CQ

Ngày 07/8 và sáng 08/8

 

CĐ Vật lý trị liệu CQ

(Nhóm 2)

Chiều 07/8 và ngày 08,09/8

Theo STT từ 24 đến 40

TC Y sĩ

Ngày 10/8

 

CĐ Xét nghiệm

 

Ngày 03/8

 

TC Xét nghiệm

 

Ngày 04/8

 

TC Dược CQ

 

Ngày 02 – 06/8

 

TC Dược VLVH

 

 

CĐ Dược CQ

 

Ngày 07 – 12/8

 

CĐ Dược LT VLVH

 

 

IV. PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THI THỰC HÀNH:

1. Khối Cao đẳng chính qui và liên thông vừa làm vừa học

 • Thời gian: 10 giờ 15 ngày 01/8/2017
 • Địa điểm:

             + Phòng Hội trường đa chức năng: Cao đẳng Điều dưỡng CQ

             + Phòng C102: Cao đẳng Điều dưỡng LT VLVH

             + Phòng B204: Cao đẳng Hộ sinh CQ và LT VLVH

             + Phòng B201: Cao đẳng Vật lý trị liệu CQ và LT VLVH

             + Phòng B202: Cao đẳng Xét nghiệm

2. Khối Trung cấp chính qui và vừa làm vừa học

 • Thời gian: 16 giờ 15 ngày 01/8/2017.
 • Địa điểm:    

             + Phòng B204: Trung cấp Điều dưỡng

             + Phòng C103: Trung cấp Vật lý trị liệu

             + Phòng C102: Trung cấp Y sĩ

             + Phòng B202: Trung cấp Xét nghiệm

V. THI LẠI TỐT NGHIỆP:

Học sinh – sinh viên các khóa trước (đủ điều kiện, rớt tốt nghiệp) nộp đơn đăng ký xin thi lại tốt nghiệp cho Cô Hòa (Khối Cao đẳng và Trung cấp liên thông vừa làm vừa học); Cô Loan (Khối Cao đẳng và Trung cấp chính quy) Phòng Đào tạo hạn chót ngày 15/7/2017. Sau thời gian trên Học sinh – sinh viên không nộp đơn đăng ký xin thi lại, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

Lưu ý:

 • Khối Y:

             + Thi thực hành bệnh viện: làm quy trình chăm sóc, bệnh án.

             + Thi thực hành tại trường: thi kỹ thuật và hỏi vấn đáp.

 • Khối Dược sĩ:

             + Thi thực hành tại trường: thi kỹ thuật và vấn đáp.

Đề nghị toàn thể học sinh sinh viên thực hiện đúng thông báo của nhà trường ./.

File đính kèm

Top