Thông báo

Thông báo tạm hoãn thời gian bắt đầu năm học 2021-2022

01 Tháng Chín 2021 09:11 CH

Căn cứ công văn số 6810/BYT-K2ĐT ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 để huy động, tập trung tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ công văn số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay giảng viên, viên chức và học sinh sinh viên của trường đang trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến toàn thể giảng viên và học sinh sinh viên mới nhập học, học sinh sinh viên năm thứ  2 và thứ 3: Tạm hoãn thời gian bắt đầu năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.

Toàn thể giảng viên, học sinh sinh viên, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, không tụ tập đông người và đặc biệt là tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn hay vướng mắc vui lòng liên hệ với Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Quản lý đào tạo (Số điện thoại 0251 22 11 154).

Top