Tin hoạt động

Tập huấn hệ thống đảm bảo chất lượng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và chương trình đào tạo

06 Tháng Năm 2022 05:05 CH

Sáng ngày 06 tháng 05 năm 2022, trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai khai mạc lớp tập huấn Hệ thống đảm bảo chất lượng, tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề và chương trình đào tạo theo Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH, Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, Công văn số 453 và 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL CSGDNN.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, TS. Nguyễn Hồng Quang hiệu trưởng Nhà trường cho biết, trong nhiều năm qua, Nhà trường đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục và coi đây là “yếu tố sống còn” để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm với người học, các bên liên quan và cộng đồng xã hội. Bởi trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh của mỗi Nhà trường.

Lớp tập huấn do các chuyên gia về Kiểm định chất lượng của các Trung tâm Kiểm định chất lượng triển khai hướng dẫn, dự kiến lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ ngày 06/5 đến ngày 08/05/2022.

Xác định việc kiểm định chất lượng không phải của một bộ phận hay của lãnh đạo Nhà trường mà của toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn trường. Lớp tập huấn đã triệu tập thể cán bộ giảng viên, người lao động kể cả nhân viên y công, bảo vệ…. đều tham gia đầy đủ.

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp cán bộ, giảng viên, người lao động hiểu rõ các mô hình bảo đảm chất lượng, xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo, kế hoạch chuẩn bị và triển khai hoạt động đánh giá ngoài, sử dụng bộ công cụ trong tự đánh giá, từ đó có khả năng thu thập, phân tích thông tin để viết báo cáo tự đánh giá.

 Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đến sẽ trình bày các nội dung của công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế – hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài: Đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp – kinh nghiệm thực tiễn; quan điểm, yêu cầu, thực trạng và định hướng phát triển của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; các mô hình đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo; lịch sử phát triển, mô hình chất lượng, các tiêu chí, nguyên tắc, quy trình, cách thức quản lý, hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo…

 

Top