Khoa học Cơ bản

Bộ môn Chính trị - Pháp luật

Năm 1976, trường Trung cấp Y tế Đồng Nai được thành lập, lúc bấy giờ bộ môn Chính trị - pháp luật thuộc các môn chung trực thuộc bộ môn KHCB. Năm 2007, cùng với sự phát triển của xã hội, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, cho đất nước, trường Trung cấp y tế Đồng Nai được nâng cấp thành trường Cao đẳng y tế Đồng Nai. Từ đó, bộ môn Chính trị - Pháp luật được tách ra thành bộ môn riêng biệt thuộc Khoa Khoa học cơ bản.

Bộ môn chính trị - pháp luật là bộ môn gần như bắt buộc dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng. Bởi nhiệm vụ của bộ môn là trang bị cho học sinh sinh viên về mặt tư tưởng, về thế giới quan và phương pháp luận khoa học trong học tập và làm việc. Nó giúp cho sinh viên vững vàng về mặt tư tưởng, kiên định về lập trường, nắm bắt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để làm nền tảng trở thành người công dân có ích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bộ môn Chính trị - Pháp luật gồm 4 giảng viên, trong đó có 03 giảng viên là thạc sĩ và 01 giảng viên đang theo học thạc sĩ. Với tuổi đời còn trẻ, tuổi nghề vững vàng, có năng lực chuyên môn, các giảng viên luôn nêu cao tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ, luôn tìm tòi để vận dụng những kiến thức cuộc sống vào trong bài giảng, giúp bài giảng trở nên sinh động, không cứng nhắc. Vận dụng nhiều phương pháp mới, kết hợp những kiến thức liên môn giúp sinh viên thêm yêu quê hương đất nước, tự hào về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và truyền thống dân tộc.

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy về môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác, Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cho khối Cao đẳng hệ chính quy; Môn Chính trị cho khối Trung cấp; Đồng thời tham gia giảng dạy cho các khối Cao đẳng, Trung cấp hệ liên thông và vừa học vừa làm. Ngoài ra, bộ môn còn phản ánh và tham mưu với Đảng ủy – Ban Giám hiệu về tình hình nhận thức chính trị tư tưởng của học sinh sinh viên, từ đó đề xuất những giải pháp kịp thời về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống. Thông qua các buổi học Công dân đầu khóa, bộ môn phổ biến cho học sinh sinh viên đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của Bộ Giáo dục và của trường đến sinh viên chính quy nhằm góp phần định hướng tư tưởng và xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh.. phù hợp với chuẩn mực xã hội.

Cùng với sự phát triển của nhà trường, bộ môn Chính trị - Pháp luật không ngừng phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn. Hầu hết các giáo viên đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Top