Giới thiệu

Xuất phát từ Trường Tá viên Điều dưỡng từ trước 1975, ngày 07.10. 977 trường Trung cấp Y tế Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập và đến ngày 01.02.2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp thành lập Trường Cao đẳng Y tế.

Giới thiệu chung

Xuất phát từ Trường Tá viên Điều dưỡng từ trước 1975, ngày 07.10. 977 trường Trung cấp Y tế Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập và đến ngày 01.02.2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp thành lập Trường Cao đẳng Y tế.

Đoàn thể

Như tuyên truyền giáo dục CBCC thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tổ chức học nghị quyết của Đảng, học pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xuất phát từ Trường Tá viên Điều dưỡng từ trước 1975, ngày 07.10.1977 trường Trung cấp Y tế Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập và đến ngày 01.02.2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp thành lập Trường Cao đẳng Y tế.

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển vượt nhiều khó khăn, gian khổ đến nay Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai có nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp giáo dục đào tạo cán bộ y tế góp phần phục vụ chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trong Tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận.

Xuyên suốt sự nghiệp đào tạo của mình luôn lấy mục tiêu chính để đề ra sứ mạng phát triển chung của toàn trường trong quá khứ, hiện tại và tương lai là: đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ y tế đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo hướng ngày càng hiện đại.

Top