Phòng ban

Phòng Đào tạo

1. Lịch sử phát triển:

Phòng Đào tạo ra đời cùng với sự hình thành và phát triển Trường. Trải qua 35 năm từ 07.10.1977 là Trường Trung cấp Y tế Đồng Nai và tiếp theo từ 01.02.2007 là Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Phòng Đào tạo đã đi qua nhiều giai đọan cùng với sự phát triển đi lên của Trường. Dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của Ban giám hiệu Trường, sự phối hợp của các Phòng, Bộ môn và sự nỗ lực phấn đấu, năng động của tập thể giáo viên, cán bộ viên chức Phòng qua nhiều thế hệ đã làm cho họat động của Phòng ngày càng đổi mới, hiệu quả, đúng chức năng nhiệm vụ, góp phần tạo nên thành tích của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai nói chung, của Phòng Đào tạo nói riêng.

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng qui họach, kế họach đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng chương trình giáo dục các ngành học, kế họach giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ…

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo.

- Thực hiện các công việc giáo vụ: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành thực tập, đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các họat động đào tạo, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo qui định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác gỉang viên chủ nhiệm lớp, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong họat động Đào tạo.

3. Thành tích đạt được:

- Năm 2009, Tập thể Phòng và đồng chí Trưởng Phòng được tặng bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ.

- Từ năm 2004 đến năm 2010 được UBND tỉnh Đồng Nai và Trường tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

- 01 Gíao viên đạt danh hiệu Gíao viên dạy Giỏi Tòan quốc.

- 01 Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Trường.

Điện thoại: 0251.22.11.154 

Top