Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

15 Tháng Giêng 2020 01:58 CH

Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo trong quá trình hội nhập và phát triển trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Các đồng chí lãnh đạo các Ban đảng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ cơ sơ đế dự đại hội điểm và chúc mừng đại hội.

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, trong hai ngày 14,15/01/2020, Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá những thành tích đạt được của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng lãnh đạo của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Toàn thể cán bộ, học viên, sinh viên và học sinh của trường đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Bộ, của Ngành, tin tưởng và ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Cán bộ, đảng viên của Nhà trường đã chủ động phát hiện, đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng và việc làm trái với đường lối, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng đời sống văn hoá trong Nhà trường, phòng chống suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và học sinh – sinh viên được chú trọng. Các hoạt động sinh hoạt chính trị thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các cuộc thi với nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng là cán bộ, sinh viên được trường và các tổ chức đoàn thể chính trị quan tâm.

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Trường đã tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với các định hướng: đổi mới Mô hình và Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra theo định hướng đào tạo năng lực nghề nghiệp cho sinh viên hướng tới năng lực thực hiện giảng dạy theo hướng tích hợp; đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, chương trình và phương thức đào tạo mới; xây dựng hệ thống mô hình thực hành đáp ứng cho việc rèn nghề cho sinh viên; tập trung đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, quản lý đào tạo và NCKH; công khai quá trình đào tạo, cải tiến công tác phục vụ, thanh tra, kiểm tra quá trình đào tạo; mở các mã ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội. Công tác đào tạo gắn liền với việc đáp ứng nhu cầu xã hội, các mục tiêu đề ra trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đều hoàn thành, tạo được niềm tin với người học và được các cơ sở sử dụng lao động đánh giá cao.

Trong công tác khoa học công nghệ, trường luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho công tác giảng dạy và phục vụ đào tạo. Nhà trường đã thành lập Hội đồng tư vấn khoa học để tư vấn cho giảng viên, nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học trẻ nên tỉ lệ các đề tài của trường năm sau luôn coa hơn năm trước. Công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ và của sinh viên cũng được quan tâm. Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài nghiên cứu có chất lượng.

Công tác hợp tác quốc tế đã thực sự góp phần tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, sinh viên và nâng tầm vị thế của Nhà trường. Trường đã duy trì các quan hệ hợp tác sẵn có và mở rộng thêm các quan hệ mới với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tạo sự hợp tác hiệu quả cho đào tạo, NCKH và giới thiệu cho sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm cơ hội làm việc tại nước ngoài.

Công tác kế hoạch và quản lý tài chính của Nhà trường có nhiều chuyển biến, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, góp phần huy động tối đa hiệu quả các nguồn lực tài chính đáp ứng mọi hoạt động thường xuyên và đầu tư, phát triển của Nhà trường, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của cán bộ viên chức. Công tác đầu tư xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất được thực hiện theo phương châm triệt để thực hành tiết kiệm, đầu tư trọng điểm, theo chiều sâu. Nhà trường đã hoàn thành một số công trình xây dựng như hội trường đa năng, khu thư viện kết hợp giảng đường và thực hành kỹ thuật cao, nhà thi đấu….

Công tác tổ chức cán bộ được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định và phát triển của Nhà trường. Công tác cán bộ phải đi trước một bước, vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt, vừa chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Trường đã chỉ đạo xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện những công việc cụ thể khác để tạo điều kiện điều hành, quản lý và đảm bảo công khai, dân chủ. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và công tác tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy trình, nguyên tắc, đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ. Đảng ủy Trường đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, vì vậy cơ cấu đội ngũ cán bộ hiện nay ngày càng hợp lý. Hiện nay, Nhà trường có đội ngũ cán bộ cán bộ sau đại học chiếm trên 60%.

Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Công tác tổ chức, quản lý đảng viên, tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ được cải tiến, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi hoạt động của các đơn vị. Hàng năm, tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 95%, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh cũng đạt cao. Công tác phát triển đảng trong đội ngũ trí thức và đoàn viên thanh niên được chú trọng. Đảng ủy Trường đã có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển Đảng, xác định rõ tiêu chuẩn, quy trình bồi dưỡng, kết nạp đảng viên và phân công các đảng ủy viên xuống các tổ chức cơ sở đảng để tìm hiểu, tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trường đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 500 quần chúng tích cực; phát triển được 36 đảng viên mới và vượt chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được Đảng ủy Trường quan tâm đúng mức. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường đã thể hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Công đoàn Trường đã thể hiện vai trò của mình trong tham gia giải quyết các chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, viên chức, trong tuyển dụng và trong thi đua - khen thưởng. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên cán bộ, học viên, sinh viên, học sinh tích cực học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, đổi mới nề nếp, tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, hiệu quả. Các phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ và sinh viên.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy Trường và các tổ chức cơ sở Đảng trong nhiệm kỳ qua: Đảng ủy Trường còn hạn chế trong việc đề xuất những giải pháp thực sự mang tầm chiến lược để tạo ra những bước phát triển lớn cho Nhà trường; công tác nghiên cứu khoa học tuy có nhiều thành tựu đáng tự hào nhưng cho đến nay vẫn chưa có những chương trình nghiên cứu lớn nhằm thu hút đông đảo các nhà khoa học tham gia và để giải quyết những vấn đề lớn cho khoa học, cho ngành, cho xã hội; công tác hợp tác quốc tế vẫn còn những hạn chế, chưa thực hiện được rộng khắp các mảng hoạt động.

Với tinh thần Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo trong quá trình hội nhập và phát triển trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025, Đại hội đã sôi nổi thảo luận và nhất trí với mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của toàn thể cán bộ và sinh viên toàn Trường, quyết tâm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn, dẫn đầu trong hệ thống đào tạo khối ngành sức khỏe, trở thành cơ sở nghiên cứu có tầm chiến lược về khoa học; chủ động, tích cực và tiên phong trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các chỉ tiêu chủ yếu

- Các chỉ tiêu chủ yếu về công tác chuyên môn:

+ Công tác tuyển sinh hàng năm đạt > 80 % chỉ tiêu được giao.

+ Đảm bảo 100% học sinh sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh, tỉ lệ có việc làm đạt trên 80%.

+ 100% cán bộ quản lý Khoa, phòng, bộ môn đạt chuẩn lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Phát triển hợp tác trường - viện, tạo điều kiện cho các khoa hoạt động tốt về chuyên môn, quản lý đào tạo.

+ Thực hiện tốt việc bảo dưỡng, bảo trì, và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để đạt chuẩn theo quy định.

+ Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ trong khuôn viên trường, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên ở nội trú tại ký túc xá.

- 100% Đảng viên tham gia đầy đủ việc học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Công đoàn cơ sở nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, tỉ lệ kết nạp đoàn viên công đoàn đạt 100%.

- Đoàn Thanh niên phấn đấu thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, tỉ lệ kết nạp Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 95% so với số lượng thanh niên theo học tại trường.

- 100% đảng viên tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký nêu gương, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác nêu gương. Xây dựng 01 – 02 mô hình học tập, xây dựng 01 – 02 gương điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký nêu gương.Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng hàng năm cho đảng viên đạt kết quả tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký nêu gương.

- Đảm bảo mỗi quý các chi bộ trực thuộc sinh hoạt chuyên đề 01 lần trong suốt nhiệm kỳ.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy đối với các Chi bộ trực thuộc ngay từ đầu nhiệm kỳ, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ theo chương trình và kế hoạch đã xây dựng hàng năm.

- Giải quyết triệt để, kịp thời 100% các đơn thư tố cáo.

- Đảng bộ phấn đấu: Đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên trong suốt nhiệm kỳ. Công tác phát triển đảng hàng năm đạt từ 8% trở lên.

Phương hướng hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Tổ chức thực hiện tốt việc đào tạo cán bộ y tế có trình độ từ Cao đẳng trở xuống.

- Lãnh đạo việc hoàn chỉnh, bổ sung và việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Trường, quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, chấp hành các quy định của Đảng cấp trên.

- Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, tổ chức thực hiện tốt Đại hội hoặc Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tiếp tục lãnh đạo cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính như: chuyển và nhận các văn bản, những thông báo có liên quan đến việc học tập của học sinh sinh viên. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức.

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhà trường.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức và người lao động: Thực hiện đầy đủ các chế độ về lương, phụ cấp lương trong cán bộ viên chức, học bổng, xét và miễn giảm học phí trong HSSV. Với cán bộ viên chức và giáo viên duy trì tốt các hoạt động trong trường để có phần thu nhập từ lương tăng thêm ổn định đời sống, tổ chức tốt các hoạt động về văn hóa, công tác thi đua khen thưởng để động viên khuyến khích người lao động kịp thời.

- Xây dựng cơ quan an toàn: tổ chức lực lượng tự vệ cơ quan, phòng cháy, chữa cháy, duy trì hoạt động của Trung đội tự vệ cơ quan thường xuyên luyện tập thực hành công tác phòng chống cháy nổ, kết hợp với đội bảo vệ của trường, bảo vệ ký túc xá để giữ gìn an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường cũng như khu vực xung quanh khu phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế về đào tạo.

- Tăng cường việc đầu tư bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo phục vụ cho công tác dạy và học đầy đủ, hiện đại đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

- Tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện tại Đảng bộ, Chi bộ.

- Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động trong nhà trường để kịp thời có các giải pháp lãnh đạo.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác chính trị tư tưởng.

- Lãnh đạo đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động đấu tranh với những biểu hiện mất dân chủ, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ viên chức, đảng viên, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình.

- Tổ chức các buổi Mitting kỷ niệm các ngày lễ lớn dưới cờ đầu tuần; qua các hoạt động phong trào, tăng cường giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, lồng ghép các kiến thức chính trị pháp luật vào chương trình học chính khóa.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

- Công tác cán bộ: thực hiện tốt công tác cán bộ (nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân công, bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật…)

- Phấn đấu đạt chỉ tiêu nhân sự đáp ứng nhu cầu giảng dạy, ưu tiên nhận cán bộ giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, mời các chuyên gia có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ làm tư vấn trong các hội đồng khoa học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển trường.

- Phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giáo viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và tương đương đạt trên 70%.

- Xây dựng kế họach và tạo điều kiện để cán bộ viên chức, giáo viên đi học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, ưu tiên cho những giáo viên trong diện quy hoạch, giáo viên trẻ, thực hiện chặt chẽ đúng quy trình quy hoạch. Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn cao là đội ngũ kế thừa trong quá trình phát triển của Trường.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Căn cứ thực hiện theo Quyết định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về “ một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trong Đảng ủy thực hiện việc phân công đồng chí cấp ủy thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lập sổ ghi chép thông tin về tình hình chính trị nội bộ và quản lý theo chế độ mật.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

- Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức và người lao động, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong các đoàn viên, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia xây dựng đảng bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh, tham gia kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan: Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh, Đảng ủy Khối và Trường phát động trong toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức, có sơ kết, tổng kết để động viên khen thưởng kịp thời.

5. Công tác xây dựng Đảng

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ sau Đại hội, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, Chi ủy, sinh hoạt chi bộ: tổ chức sinh hoạt hàng tháng, đúng hình thức và phong phú nội dung, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Chi bộ, Đảng bộ. Khuyến khích đảng viên tham gia phát biểu đóng góp ý kiến  xây dựng Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới: Cán bộ đảng viên được chuẩn hóa trình độ chuyên môn bằng nhiều biện pháp, chuẩn hóa về lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho cán bộ đảng viên từ trưởng phó phòng, khoa, bộ môn. Tổ chức công tác phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu trên giao chú trọng phát triển đảng trong cán bộ giáo viên trẻ và trong HSSV.

- Sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ theo hướng chuyên đề lồng ghép với chuyên môn đảm bảo tính đồng bộ có chiều sâu, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

- Hàng năm xây dựng và thực hiện tốt nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Chi ủy, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

  • Một số hình ảnh trong đại hội:

Đ/c Nguyễn Lương Thao - Phó Bí thư Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Giáo viên trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Đ/c Hoàng Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Hoàng Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo trong Đại hội

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết

Hình ảnh bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đ/c Lê Thanh Thơ - Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh tặng hoa Ban chấp hành UBKT nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

 

Top