Tin hoạt động

Học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2023

23 Tháng Tám 2023 01:51 CH

Thực hiện công văn số: 1377/TCGDNN – NG ngày 12/07/2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên; Và Hướng dẫn số: 107 – HD/BTGTU ngày 27/6/2023 của Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Đồng Nai về việc Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023.

Sáng ngày 23 tháng 08 năm 2023, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức “Học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2023” cho toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong trường thời gian một ngày học tập.

Lớp học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ viên chức, đảng viên, giáo viên và nhân viên nắm vững những Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết  quả  Hội  nghị  lần  thứ  bảy  (Hội  nghị  giữa  nhiệm  kỳ) Ban  Chấp  hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; Tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh nổi bật 6 tháng đầu năm 2023; Phổ biến tuyên truyền Chỉ thị  Số 21-CT/TW  ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, môn Giáo dục chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận số 94-KL/TW; Các văn bản của Tỉnh: Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh, Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của BCH Trung ương Đảng; Các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2023 – 2024 để vận dụng sáng tạo, phù hợp cho công tác giảng dạy năm học mới.

Lớp học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2023

  Đ/c Trần Hạnh – Đảng ủy viên Trường – Trưởng Khoa KHCB - Báo cáo viên các chuyên đề

Sau khi tham gia lớp học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2023, cán bộ viên chức, đảng viên, giáo viên và nhân viên làm bài thu hoạch cá nhân thể hiện được nhận thức của cá nhân về các vấn đề được bồi dưỡng, học tập và liên hệ với bản thân, vận dụng vào công việc của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học mới 2023 – 2024./. 

ThS. Trần Hạnh – Trường CĐ Y tế Đồng Nai

Top