Ban lãnh đạo

Ban Giám Hiệu

HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CÁC THỜI KỲ

Thầy Lê Bổng

1977-1979: Hiệu Trưởng

1981-1989: Hiệu Trưởng

Cô Nguyễn Thị Nê

1977-1979: Phó Hiệu Trưởng

1979-1981: Hiệu Trưởng

1981-1985: Phó Hiệu Trưởng

Thầy Trần Văn Viện

1978-1982: Phó HIệu Trưởng

Thầy Nguyễn Đình Long

1989-1992: Hiệu Trưởng

Thầy Phan Cảnh

1989 - 1992 : Phó Hiệu Trưởng

Thầy Nguyễn Xuân Trường

1992 - 1995: Hiệu Trưởng

Thầy Lê Ngọc Anh

1989 - 1995 : Phó Hiệu Trưởng

Thầy Đỗ Hùng Tuân

1998 - 2002: Phó Hiệu Trưởng

Thầy Cao Xuân Cảnh

1992 - 1995 : Phó Hiệu Trưởng

1995 - 2004 :  Hiệu Trưởng

2004 - 2013 : Phó Hiệu Trưởng

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà

2004 - 2018 : Hiệu Trưởng

Thầy Nguyễn Văn Đắc

1995-2015: Phó Hiệu Trưởng

Thầy Nguyễn Lương Thao 

2013-2023: Phó Hiệu trưởng

BAN GIÁM HIỆU

HIỆN TẠI

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Hồng Quang

Top