Công nhận tốt nghiệp

Công nhận và chưa công nhận tốt nghiệp khối cao đẳng chính quy, liên thông và văn bằng 2 các ngành đào tạo

14 Tháng Sáu 2024 10:39 SA

  • Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:

  • Bảng điểm tổng hợp để xét tốt nghiệm các ngành:

  • Danh sách sinh viên chưa xét tốt nghiệp:

  • Danh sách sinh viên chưa được công nhận tốt nghiệp:

Tải file :

  1. Biên bản xét tốt nghiệp.
  2. Quyết định công nhận tốt nghiệp.
  3. Bảng thống kê số lượng xét tốt nghiệp.

 

Top