Công nhận tốt nghiệp

DS HSSV được công nhận và không công nhận tốt nghiệp kỳ thi tháng 12 năm 2017

19 Tháng Giêng 2018 11:29 SA

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

HỆ CAO ĐẲNG :

HỆ TRUNG CẤP :

DS HSSV KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017

HỆ CAO ĐẲNG :

HỆ TRUNG CẤP :

Top