Giới thiệu chung

Tầm nhìn - Sứ mạng của Trường

1. Mục tiêu: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đào tạo cán bộ y tế có trình độ và năng lực (Kiến thức - Kỹ năng - Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm) đáp ứng với yêu cầu của xã hội và nhà tuyển dụng, phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao khối ngành sức khỏe.

2. Sứ mạng của Trường: Đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Tầm nhìn: Phát triển thành Trường Cao đẳng Y Dược uy tín, chất lượng cao trong nước, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

4. Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Đổi mới - Chất lượng - Phát triển bền vững.

 

Top