Giới thiệu chung

Tầm nhìn - Sứ mạng của Trường

1. Mục tiêu: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai là đào tạo cán bộ y tế có trình độ và năng lực (Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ) đáp ứng với yêu cầu của xã hội và nhà tuyển dụng.

2. Sứ mạng của trường: Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, mở rộng ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Giá trị cốt lõi :

  • Đoàn kết.
  • Đổi mới.
  • Chất lượng.
  • Phát triển bền vững.

 

Top