Giới thiệu chung

Tầm nhìn - Sứ mạng ngành Điều dưỡng

Sứ mạng của trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai là nơi đào tạo và đào tạo liên tục đội ngũ cán bộ Điều dưỡng có trình độ Cao đẳng chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực có năng lực thực hành nghề nghiệp, phối hợp tốt với bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại cơ sở y tế và cộng đồng. Người Điều dưỡng có đạo đức tốt, tận tâm với nghề và ý chí học tập suốt đời, có khả năng hội nhập với các nước trong khu vực và toàn cầu.

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai không ngừng phát triển các nguồn lực để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội, có sự giao lưu và hợp tác quốc tế.

Top