Phòng ban

Phòng Hành Chính Tổng Hợp

Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Theo đó, hợp nhất 02 phòng: Tổ chức Hành chính và Tài chính Kế toán thành Phòng Hành chính Tổng hợp.

Với chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể như sau:

a. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, xác định chức năng, quan hệ công tác, cải tiến lề lối làm việc cho các tổ chức và cá nhân trong Trường theo quy định của Nhà nước và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời theo dõi và đôn đốc các tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ, chế độ công tác và lề lối làm việc đã quy định.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên và người lao động

- Thực hiện tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, sử dụng, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xếp lương, nâng bậc lương, đánh giá và cho thôi việc đối với viên chức và người lao động theo quy định;

- Thực hiện các chính sách chế độ của nhà nước đối với viên chức.

- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Nắm tình hình tư tưởng của cán bộ viên chức, tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.

- Khen thưởng, kỷ luật viên chức theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo qui định.

- Lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ của viên chức theo quy định của pháp luật.

- Thống kê và báo cáo về đội ngũ viên chức của Trường cho cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với viên chức thuộc quyền.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

b. Công tác hành chính:

- Tiếp nhận, phân phối, quản lý và theo dõi việc thực hiện các công văn, giấy tờ gửi đến, gửi đi trong và ngoài Trường, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, đúng thủ tục hành chính, lưu trữ các văn bản chung, hướng dẫn các tổ chức trong Trường lưu trữ và bảo quản hồ sơ. Tiếp nhận và phân phối báo chí, bưu phẩm phục vụ hoạt động của Trường.

- Cấp và chứng nhận các loại giấy tờ: Giấy giới thiệu, giấy đi công tác, giấy nghỉ phép và các giấy tờ liên quan thuộc thẩm quyền.

- Tổ chức và thực hiện các việc: in ấn, đánh máy, điện thoại, thường trực, bảo vệ trật tự an toàn và bảo vệ tài sản Nhà nước, liên lạc, giao dịch, tiếp khách, bảo đảm hiệu lệnh giờ giấc và theo dõi, đôn đốc toàn trường thực hiện đúng thời gian lao động đã quy định.

- Sắp xếp theo dõi lịch hoạt động hàng tuần, hàng tháng của Trường.

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo đúng quy định.

- Theo dõi tổng hợp phong trào thi đua, tổ chức việc xét duyệt, sơ kết, tổng kết thi đua trong Trường.

- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng kỷ luật của Nhà trường.

- Tham mưu công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân thuộc Trường.

c. Công tác Quản trị:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc mua sắm, phân phối sử dụng, tu bổ, sửa chữa, bảo quản tài sản và cơ sở vật chất của Trường, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt vật chất và tinh thần của toàn trường.

- Quản lý việc sử dụng phòng học, nhà đa năng, sân bãi phục vụ dạy học.

- Quản lý kho tài sản, tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản theo kế hoạch chung của Trường và chế độ quản lý tài sản của Nhà nước quy định.

- Tổ chức công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quản lý đội bảo vệ, tổ chức công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tai, lụt bão trong Nhà trường.

- Quản lý công tác vệ sinh trong toàn Trường, đảm bảo mỹ quan môi trường sư phạm.

- Quản lý nhà ăn tập thể, nhà công vụ, nhà khách, hội trường, phòng họp. Quản lý điện, nước, phương tiện công tác của Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện việc trang trí, khánh tiết, lễ tân, trà nước, tiếp khách, phục vụ tổ chức các sự kiện.

- Tham mưu thực hiện công tác quản trị mạng, quản lý địa chỉ email, website, hệ thống mạng internet, đường truyền, mạng nội bộ.

- Quản lý xe ô tô, phối hợp quản lý các hoạt động dịch vụ: Nhà xe, căng tin

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên thực hiện tốt việc quản lý ký túc xá và quản lý sinh viên nội trú.

d. Công tác tài chính kế toán:

- Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu, lập dự toán ngân sách theo đúng chế độ chính sách và các thủ tục tài chính của Nhà nước; bảo đảm phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của Nhà trường.

- Tiến hành việc thu, chi, cấp phát và thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu cho mọi hoạt động của Trường.

- Lập sổ sách, chứng từ, làm báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

- Có biện pháp quản lý và kiểm soát việc thu chi các nguồn vốn do Nhà trường tự thu; hướng dẫn kiểm tra các tổ chức trong Trường chi tiêu, thanh toán, mua sắm, phân phối và sử dụng, bảo quản các loại vật tư, tài sản của Nhà trường, không để xảy ra tham ô, lãng phí.

- Tổ chức tiến hành và tổng hợp chung việc kiểm kê vốn bằng tiền, các khoản thanh toán, thanh lý các tài sản vật tư của Trường theo đúng thời hạn và chế độ quy định.

- Tổ chức và quản lý các kho vật liệu, nhập kho những thiết bị, tài sản và vật liệu chưa đưa ra sử dụng; quản lý kho văn phòng phẩm và một số vật rẻ tiền mau hỏng.

- Xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính. Phối hợp với Quản lý Đào tạo – Đảm bảo chất lượng – Hợp tác Quốc tế, phòng Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên trong vấn đề thu học phí, học bổng, các chế độ chính sách cho học sinh sinh viên đúng quy định.

- Triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các đơn vị chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp cán bộ viên chức, học sinh sinh viên bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

Điện thoại : Bộ phận Hành chính : 02513.881390 - Fax : 02513.887195

           Bộ phận Tài chính Kế toán: 0251.22.11.150

Top