Phòng ban

Phòng Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên

Tham mưu giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể sau:

a. Công tác chính trị, tư tưởng:

Tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, văn hoá, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh sinh viên:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác chính trị-tư tưởng trong Nhà trường.

- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của học sinh sinh viên, đề xuất các chủ trương, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng.

- Tổ chức tuần lễ sinh hoạt chính trị đầu năm học, đầu khoá học cho học sinh sinh viên.

- Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho học sinh sinh viên.

- Tổ chức các chương trình giao ban đối thoại định kỳ giữa học sinh sinh viên với lãnh đạo Nhà trường.

b. Công tác học sinh sinh viên:

Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác công tác quản lý học sinh sinh viên các bậc đại học, cao đẳng, trung cấp các hệ chính quy, liên thông vừa làm vừa học, các lớp ngắn hạn thuộc trách nhiệm và thẩm quyền:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch về quản lý học sinh sinh viên.

- Phân công cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, tổ chức tiếp nhận học sinh sinh viên trúng tuyển vào Trường, sắp xếp lớp học, chỉ định ban cán sự tạm thời của các lớp. Xử lý những trường hợp học sinh sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào Trường. Phát hành và quản lý thẻ học sinh sinh viên.

- Phối hợp với phòng Khám Đa khoa tổ chức công tác khám sức khoẻ đầu vào, đầu ra cho học sinh sinh viên. Xử lý những trường hợp không đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

- Quản lý danh sách học sinh sinh viên, quản lý dữ liệu (phần mềm quản lý học sinh sinh viên) và hồ sơ học sinh sinh viên.

- Tổ chức theo dõi và  thực hiện công tác đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên theo các quy định hiện hành. Thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh sinh viên.

- Quản lý học sinh sinh viên bảo lưu, xin học lại và xóa tên theo tháng, học kỳ và năm học.

- Thực hiện và hỗ trợ các chế độ chính sách xã hội cho học sinh sinh viên theo qui định hiện hành.

- Tổ chức xét cấp các loại học bổng và hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo gặp khó khăn trong quá trình học tập.

- Tham mưu giải quyết và trả lời các khiếu nại, tố cáo của học sinh sinh viên.

- Tổ chức công tác tư vấn học sinh sinh viên (học tập, nghề nghiệp, quan hệ giao tiếp…) giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh sinh viên nước ngoài theo quy chế hiện hành.

- Thực hiện các chế độ báo cáo liên quan đến học sinh sinh viên và công tác của phòng.

- Điều phối và quản lý học sinh sinh viên tham gia chào cờ, mitting, các buổi lễ, giao ban do Trường và các cơ quan ban ngành tổ chức.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác học sinh sinh viên do Hiệu trưởng giao.

c. Công tác Thư viện học liệu:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động của thư viện nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, giáo trình, tài liệu tham khảo, sách, bảo đảm bảo phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Thu nhận lưu trữ các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo, luận văn thạc sỹ, các ấn phẩm của Trường…

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thông tin - tư liệu trong Thư viện.

- Thường xuyên bổ sung và tổ chức giới thiệu rộng rãi trong cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên những sách, báo, giáo trình, tài liệu tham khảo mới, đáp ứng nhu cầu người đọc trong Nhà trường.

- Tổ chức cấp thẻ thư viện cho học sinh sinh viên.

- Tổ chức quản lý môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi cho người đọc.

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện.

- Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu của thư viện; tiến hành thanh lý và loại bỏ các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

- Quản lý thư viện điện tử.

Điện thoại: 0251.22.11.152

Top