Quy chế - Quy định

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Y sỹ đa khoa

Số 452/QĐ-CĐYT
Về việc/Trích yếu

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Y sỹ đa khoa

Ngày ban hành 19/12/2023
Người ký duyệt

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Hồng Quang

Đơn vị Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Top