Quy chế - Quy định

Quyết định về việc ban hành Quy chế Công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Số 205/QĐ-CĐYT
Về việc/Trích yếu

Quyết định về việc ban hành Quy chế Công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Ngày ban hành 25/07/2023
Người ký duyệt

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Hồng Quang

Đơn vị Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

....

Top