Đoàn thể

Công đoàn

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai.

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Công đoàn Trường cũng hình thành và phát triển. Chặng đường hơn 45 năm qua, với biết bao thử thách, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng và sự phối hợp chặt chẽ của Ban Giám hiệu, Công đoàn trường vận động, tập hợp, phát huy trí tuệ của viên chức, lao động (VC, LĐ) trong việc phát triển tiềm năng lao động, nâng cao chất lượng giảng dạy; tìm cách sắp xếp hợp lý, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho VC, LĐ, đồng thời bảo vệ lợi ích trước mắt và lâu dài của VC, LĐ, một cách căn bản và có hiệu quả, qua đó đã góp phần tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Công đoàn cơ cở trường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.

Tổng kết thi đua hằng năm trên 97% đoàn viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Tỉnh, nhiều đòan viên công đòan, tập thể được tặng bằng khen, cờ thi đua  của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, huân chương lao động, được tặng cờ, bằng khen, giấy khen của Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Ngành Y tế Việt Nam, Công đoàn Ngành Y tế Đồng Nai.

Thành phần trong ban Chấp hành Công đoàn gồm có :

+ Nhiệm kỳ 2019-2023:

1. Ông Nguyễn Phước Đức  - Chủ Tịch.

2. Bà Mai Thị Phương - Phó Chủ tịch.

3. Ông Nguyễn Tuấn Hải - Ủy Viên Ban Chấp Hành.

4. Bà Trần Hạnh - Ủy Viên Ban Chấp Hành.   

5. Bà Bùi Đoàn Tâm Quyên - Ủy Viên Ban Chấp Hành.

+ Nhiệm kỳ 2023-2028:

            1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  - Chủ Tịch.

2. Bà Mai Thị Phương - Phó Chủ tịch.

3. Bà Trần Hạnh - Ủy Viên Ban Chấp Hành.

4. Bà Bùi Đoàn Tâm Quyên - Ủy Viên Ban Chấp Hành.   

5. Ông Hà Quang Trung - Ủy Viên Ban Chấp Hành.

 

Top